EN régi oldal

Adatkezelési szabályzat

Az adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-144001/2018.

Alapfogalmak 

 • * Személyes Adat: az Adományozó természetes személlyel, mint Érintettel kapcsolatba hozható, a Honlapon önkéntesen megadott személyes adat, mint például a név, e-mail cím, telefonszám, lakó-, illetve tartózkodási hely, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • * Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • * Adományozó: Az anyagi támogató természetes személy.
 • * Adományozott: A Honlap üzemeltetője, regisztrált közhasznú civil szervezet. 
 • * Adatkezelő:az a szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja – jelen Szabályzat hatályában (az Érintett hozzájárulásától függően) az Artemisszió Alapítvány
 • * Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).
 • * Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • * Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • * Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett www.artemisszio.hu címen elérhető internetes oldal.
 • * Hatáskörrel rendelkező hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH– www.naih.hu).
 • * Vonatkozó jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.)

Az Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt.

Az Adományozónak a Honlap használata során közölt Személyes Adatai tekintetében a Honlapon található internetes tartalmak szerinti adatfeldolgozásra, adatkezelésre, illetve adattovábbításra az Adományozó önkéntes, és a jelen Szabályzatban biztosított tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A Szolgáltató az Adományozó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint dolgozza fel, kezeli és továbbítja.

Az adatkezelés célja:

* az Adományozott által üzemeltetett Honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása és erre tekintettel ellenőrző és köszönő rendszerüzenetek küldése, (akár a B-Payment Szolgáltató Zrt. által biztosított és felelősségi körébe tartozó bankkártyás fizetéssel kapcsolatban) felmerült hibák esetén a zavarok mihamarabbi elhárításának elősegítése és erre tekintettel az Adományozó közvetlen megkeresése;

* a Honlapon megvalósuló adományozás elősegítése.

* anonim statisztika, elemzés készítése az oldal felhasználóiról a szolgáltatás fejlesztése érdekében, az érintett kifejezett adatszolgáltatása esetén

* adományozóknak szóló szerkesztett hírlevél küldése feliratkozás alapján, illetve az adományozó által támogatott kampányhoz köthető híradás

Az Adományozó önkéntes hozzájárulását követően a megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Adományozó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja az Adományozó törlési igényének beérkezésétől számított 7 nap.

A Honlapon keresztül történő adományozás során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok, a regisztrációtól számítva a rendszer működésének biztosítása érdekében indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adományozott biztosítja, hogy az automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók.

Az adatkezelési nyilvántartási azonosító:

NAIH-144001/2018

Az adatkezelés

Az Adományozott az Adományozó Személyes Adatait rögzíti, tárolja és felhasználja a Honlap megfelelő működésének biztosítására, illetve abból a célból, hogy a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaira is tekintettel elősegíthesse az Adományozó megfelelő tájékoztatását. Ehhez kapcsolódóan az Adományozott tájékoztathatja az Adományozót a támogatásához, illetve az adott kezdeményezés megvalósulásához kapcsolódó tartalmakról, és az Adományozó által támogatott gyűjtéshez hasonló kezdeményezésekről.

Az Adományozott a kezdeményezések támogatása során az alábbi Adományozóra vonatkozó adatokat kezeli:

 • * Családi és utónév (kötelező, becenév is megadható)
 • * E-mail cím (kötelező)
 • * Támogatási összeg

Az Adományozók a támogatási lehetőségek esetén nyilatkozhatnak úgy, hogy adataikat az Adományozott  internetes holnapján a kezdeményezés mellett közzétegye. Az Adományozó kifejezett hozzájárulásának hiánya esetén az adatok továbbítására nem kerül sor.

Az Adományozott az Adományozó kifejezett hozzájárulása esetén adományozói hírlevélben tájékoztatja egyéb adományozási lehetőségekről.

Amennyiben az Adományozó feliratkozik az Adományozott hírlevelére, vagy ahhoz hasonló tájékoztatási lehetőségre, az Adományozott saját döntése szerinti gyakorisággal küldhet hírlevelet az Adományozónak. Az adatok e célból való felhasználását az Adományozó bármikor megtilthatja, a hírlevélről leiratkozhat.

Az Adatkezelő a megadott Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel. Az Adatkezelő a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag az Adományozott előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

Az Adatkezelő a Honlapon megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, így gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikailag kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges

károkért az Adományozott nem felel.

 A Honlapon megadott adatok megismerésére az alábbi személyek jogosultak betekinteni:

* az Adományozott valamennyi, a munkája során az adatkezelésben érintett munkatársa

Az Adatokért való felelősség

Az Adományozó kijelenti, hogy az általa megadott adatok helyesek. Az Adományozott a megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A Személyes Adatok megfelelőségéért az Adományozó felel.

Az Adományozó (Érintett) jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Adományozó bármikor kérheti az Adományozottat Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását.

Az Adományozó Személyes Adatainak kezeléséről az Adományozott-tól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az Adományozott info@artemisszio.hu címére küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Az e-mailen küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha az a Honlapon regisztrált e-mail címről érkezik. Tájékoztatáskérést az alábbiakra vonatkozóan lehet kérni: az Adományozónak az Adományozott által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, esetleges adatfeldolgozó és további adatkezelők nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint az adattovábbítással kapcsolatban arra, hogy kik és milyen célból kapták meg az Adományozó adatait.

A tájékoztatáskérésre az Adományozott a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. (E-mail esetében a kézhezvétel időpontja, az e-mail elküldését követő első munkanap.)

Az Adományozó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu). 

Bármilyen egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel/észrevétellel az Adományozott munkatársai az info@artemisszio.hu címen érhetők el.